Skip to main content
Slide Background

RI&E

In Nederland is elke werkgever wettelijk verplicht een arbobeleid te voeren. De basis van dit beleid wordt gevormd door de risico inventarisatie en evaluatie (RI&E). De RI&E is een lijst waarmee je mogelijke risico’s binnen jouw bedrijf in kaart kunt brengen. Want pas als je weet welke risico’s er zijn, kan je de juiste maatregelen treffen. Deze maatregelen vermeld je in een Plan van Aanpak (PvA). In het PvA staat wie, wanneer, welke maatregel neemt. Door het PvA uit te voeren kunnen bedrijven het werk veiliger en gezonder maken.

Het ontbreekt veel organisaties aan de tijd en/of kennis om de verplichte Risico Inventarisatie zelf uit te voeren. Conformiso kan deze taak overnemen: met onze adviseur haal je kennis en ervaring in huis en je bent verzekerd van een RI&E die voldoet aan de geldende arbowetgeving. Bovendien kan een ‘blik van buitenaf’ een verhelderende kijk op de (mogelijke) risico’s geven.

De Conformiso-aanpak

Bij het uitvoeren en opvolgen van een RI&E volgen wij een vaste, praktische aanpak in 3 stappen:

  1. Uitvoeren van de RI&E: hierbij wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van eventuele vastgestelde (branche-gerelateerde) methoden en technieken. Als onderdeel van de Risico Inventarisatie wordt tevens (steekproefsgewijs) een schriftelijk onderzoek uitgevoerd onder de medewerkers van het bedrijf in het kader van psychosociale arbeidsbelasting (PSA).
  2. Evaluatie van risico’s en opstellen Plan van Aanpak: de geïnventariseerde risico’s worden door ons opgenomen in één centraal document. Vervolgens worden de risico’s geëvalueerd en ingedeeld in een risicoklasse (hoog, matig of laag). Deze risicoklasse is gebaseerd op het effect, de blootstellingsduur, de waarschijnlijkheid en de wettelijke verplichting in relatie tot de geïnventariseerde risico’s.
    De concept-Risico Inventarisatie en Evaluatie zal vervolgens met u worden besproken. Aan de hand van de risicoklasse wordt gezamenlijk een Plan van Aanpak (PvA) opgesteld met relevante, praktische maatregelen, uitvoeringsverantwoordelijken en data waarbinnen de maatregelen zijn uitgevoerd.
  3. Oplevering rapport incl. verplichte toetsingsverklaring: De risico inventarisatie tezamen met het plan van aanpak wordt ter toetsing aangeboden aan een daartoe gecertificeerde kerndeskundige van Conformiso. Uiteindelijk zal het gehele rapport, bestaande uit de uitgevoerde Risico Inventarisatie en Evaluatie tezamen met het Plan van Aanpak in bewerkbare MS Word bestanden en de toetsingsverklaring aan u worden opgeleverd waardoor u op dat punt volledig voldoet aan de geldende arbowetgeving in Nederland en de eisen van VCA 2017/6.0.

En verder…

Vervolgens bent u zelf verantwoordelijk voor de daadwerkelijke uitvoering van het plan van aanpak. Een RIE maken is niet iets wat je één keer doet. Uw bedrijf en dus de risico’s veranderen steeds: nieuwe machines, een nieuwe manier van werken, een nieuwe locatie. Bij grote aanpassingen in het bedrijf moet gekeken worden of er nieuwe risico’s zijn. Dat betekent dat opnieuw de verschillende stappen van de RIE worden uitgevoerd en het Plan van Aanpak aangepast. Maar ook als er geen grote veranderingen zijn is het belangrijk regelmatig het Plan van Aanpak te bekijken en de voortgang te beoordelen. Veilig en gezond werken is immers een continu proces! Indien gewenst staat Conformiso u hierbij met raad en daad bij.

icon-angle icon-bars icon-times