Skip to main content
Slide Background

Veelgestelde vragen

Dat is geheel afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de complexiteit, het toepassingsgebied, etc. De Certificerende Instellingen vereisen in ieder geval een minimale implementatietijd van drie maanden.

De kosten voor het behalen van het ISO 9001 certificaat zijn afhankelijk van heel veel factoren: de omvang van de organisatie, wat is er al geregeld en wat moet er nog worden gedaan? De ervaring leert dat het inzetten van een externe deskundige van Conformiso vaak goedkoper is dan het zelf intern te regelen.

Vooropgesteld, er is geen verplichting tot het inschakelen van een adviseur. Echter, vaak ontbreekt het bedrijven aan specifieke kennis of simpelweg aan tijd.
De experts van Conformiso beschikken over de juiste kennis, kunde en ervaring en kunnen uitgaan van ‘best practices’ waardoor werkzaamheden efficiënt kunnen worden uitgevoerd. We durven dan ook te stellen dat het inschakelen van een adviseur uiteindelijk goedkoper is dan het helemaal zelf te doen. We nemen tijdens het implementatietraject alle zorg weg en zorgen voor een praktische uitwerking. Overtuigd van onze toegevoegde waarde garanderen we ook altijd certificering.

Nee, Conformiso mag geen certificaten afgeven. Of je voldoet aan de gestelde eisen volgens een ISO-norm wordt getoetst door een onafhankelijke, geaccrediteerde, certificerende instelling (CI). Tijdens een externe audit wordt door een auditor vastgesteld of alle normeisen in voldoende mate zijn geïmplementeerd, zowel in het gedocumenteerde systeem (fase 1) als in de praktijk (fase 2).
Overigens staan deze CI’s op hun beurt weer onder toezicht van een andere controlerende instantie. In Nederland is dat de Raad voor Accreditatie (RvA).

Nee, eigenlijk begint het dan pas. Een ISO certificaat is drie jaar geldig en in die periode moet je aantoonbaar blijven voldoen aan de normeisen.

Hierbij kunnen we op allerlei manieren helpen, van het uitvoeren van de interne audits tot het volledig onderhouden en beheren van het managementsysteem. De certificerende instelling controleert middels een externe audit minimaal een keer per jaar of je nog voldoet aan de gestelde normeisen.

In Nederland moet elke werkgever een arbobeleid voeren. De basis van dit beleid wordt gevormd door de voor alle werkgevers wettelijk verplichte (zie https://www.rie.nl/veelgestelde-vragen) risico inventarisatie en evaluatie (RI&E). De RI&E is een lijst met mogelijke risico’s.
Met deze lijst kunnen bedrijven in kaart brengen welke risico’s in hun eigen bedrijf voorkomen. Want pas als je weet welke risico’s er zijn, kan je de juiste maatregelen treffen. Deze maatregelen vermeld je in een Plan van Aanpak (PvA). In het PvA staat wie, wanneer, welke maatregel neemt. Door het PvA uit te voeren kunnen bedrijven het werk veiliger en gezonder maken.

Een RI&E is verplicht voor alle werkgevers die medewerkers  in dienst hebben waarover gezag wordt uitgevoerd. Als je alleen vrijwilligers in dienst hebt, ben je alleen verplicht een RI&E uit te voeren wanneer er in jouw organisatie wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen en/of biologische agentia.

Kleine organisaties met ten hoogste 40 uur arbeid per week (alle werknemers bij elkaar opgeteld) kunnen gebruik maken van een branche-RI&E instrument maar zij mogen in plaats daarvan ook gebruik maken van de ‘Checklist Gezondheidsrisico’s’. Dit is een verkorte versie van de RI&E. Indien je gebruik maakt van uitzendkrachten ben je verplicht een kopie van je RI&E te communiceren naar het uitzendbureau.

Heeft jouw bedrijf meer dan 25 werknemers of is een goedgekeurde branche-RIE voor jouw branche niet beschikbaar? Dan is toetsing van de RI&E altijd verplicht.

De RI&E hoeft niet getoetst te worden als een bedrijf minder dan 25 werknemers heeft èn er gebruik is gemaakt van een goedgekeurde branche-RI&E.

Een RI&E mag alleen getoetst worden door een daartoe bevoegde kerndeskundige (bijvoorbeeld een gecertificeerd HVK’er). Binnen Conformiso zijn deze kerndeskundigen aanwezig zodat wij jouw RI&E altijd voor je kunnen toetsen.

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid & Milieu Checklist Aannemers en is bedoeld voor bedrijven die risicovolle werkzaamheden uitvoeren of in een risicovolle omgeving werken.
VCA* is gericht op de directe beheersing van Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, zonder inschakeling van onderaannemers.

VCA** is gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer. Daarnaast ook op de GVM structuur en de aansturing van onderaannemers.

VCA-P is gelijk aan VCA**, aangevuld met specifieke aanvullende eisen voor de petrochemie.

icon-angle icon-bars icon-times